Spolek rodičů a přátel ZUŠ

Při Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou působí Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou.

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen "spolek") je dobrovolným nepolitickým svazkem zákonných zástupců žáků Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou (dále jen „škola“) a dalších osob.

Spolek hájí a prosazuje zájmy žáků školy, jejich vzdělání a výchovu, rozvoj osobnosti v uměleckých oborech a podmínky pro jejich uplatnění ve společnosti.

Spolek je nezávislý na politických stranách, státních orgánech a jiných subjektech. K zabezpečení svých úkolů jedná se školami, orgány samosprávy a státní správy, jakož i s jinými soukromými a veřejnými subjekty.

Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Spolek zejména:

a) seznamuje zákonné zástupce žáků školy, další členy spolku a veřejnost se vzdělávacími a výchovnými cíli a úkoly školy a s úlohou zákonných zástupců a dalších členů spolku při jejich naplňování,

b) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,

c) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.

Zisk z činnosti spolku může být použit pouze k naplnění hlavní činnosti a účelu spolku nebo pro správu spolku.

↑ Nahoru