GDPR

Jak uplatnit práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů Základní uměleckou školou?

Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO: 75032945 (dále jen „Škola“), jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti. Každá fyzická osoba se může na školu obrátit s žádosti o sdělení, zda škola o ní zpracovává osobní údaje. Toto právo je možné uplatnit jednou ročně, odpovědi na častější žádosti mohou být školou zpoplatněny.

Občan (fyzická osoba), o němž škola zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:  

  • právo na přístup k osobním údajům,  
  • právo na opravu osobních údajů,  
  • právo na výmaz osobních údajů,  
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,  
  • právo na přenositelnost osobních údajů,  
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,  
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Škola každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.

K uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů se fyzická osoba může obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do podatelny Základní umělecké školy, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, nebo poštou na adresu Základní umělecká škola, Na Pohoří  575, 285 22 Zruč nad Sázavou

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na obec obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat.

Zpracování a ochrana osobních údajů a informací

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16  odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají  každému právo ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob (občanů, „subjektu údajů“) Základní uměleckou školou (dále jen „škola“) je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem  absolutním; musí být posuzováno v souvislosti svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se žáků a dalších subjektů údajů školy (např. zaměstnanců, jiných fyzických osob) v rámci působnosti školy. Většina osobních údajů je tedy zpracována na základě povinností, uložených škole zvláštními zákony. Na  takový zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný  zájem správce apod.), případně i souhlasu subjektů údajů. Tato zpracování však škola provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí pro děti a rodiče, kdy je nutná předchozí registrace).

Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. Škola respektuje jejich základní práva a svobody fyzických osob, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Škola též respektuje práva občanů (fyzických osob), která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřená, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje občanů podle účelu zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj., s Nařízením  2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený  subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů školy, které nezasahují do jejích zájmů nebo základních práv a svobod.

Zpracování osobních údajů školou je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro žáky (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace a všechna sdělení, týkající se zpracování těchto osobních údajů, jsou snadno přístupné, srozumitelné a podávané jasnými a  jednoduchými jazykovými prostředky. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu fyzické osoby, jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika, vyplývající ze zpracování, a  také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních  údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění  stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, (např. zaručující zabránění  neoprávněného přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k jejich zpracování).

Škola, jako správce osobních údajů, má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedla vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Součástí  opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel systémů zabezpečení  osobních údajů.

V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU 2016/679, a dále pak zákonem č. 110/2019 Sb., provedla škola posouzení vlivu všech  zpracování na ochranu osobních údajů, s cílem posoudit konkrétní pravděpodobnost a závažnost rizik v procesu zpracování osobních údajů. Při tomto posouzení se škola zaměřila na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik. Byla přijata opatření k zabezpečení procesů zpracování osobních údajů, systémů, informací a dat, a konkrétní  technická, organizační a bezpečnostní opatření, tak, aby zajistila soulad s Nařízením EU. Tato technická a organizační opatření jsou rozpracována ve vnitřních předpisech a směrnicích školy a jsou pravidelně aktualizována.

Schválil: Jiří Freml
Ve Zruči nad Sázavou dne 1. 2. 2022

↑ Nahoru