studium

Hudební obor má na naší škole dlouholetou tradici a je jeden z tradičních a nejstarších oborů, který nabízí výuku hry na širokou paletu hudebních nástrojů: od klávesových, přes strunné až po dechové, bicí a zpěv. Hudební obor umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v předmětu „Společné muzicírování“. Naše škola vychovala již řadu amatérských i profesionálních hudebníků. Hudební obor ZUŠ poskytuje žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy uměleckého vzdělávání. Vzdělávací obsah v hudebním oboru je nastaven tak, aby žák po absolvování základního studia mohl dál provozovat hudební aktivity na dobré amatérské úrovni v rámci nejrůznějších hudebních uskupení, byl vnímavým posluchačem a uměl se orientovat v žánrové pestrosti, tak v kvalitě dané problematiky.

Organizace výuky

Základní studium

  • Přípravné studium I. stupně; délka studia 1–2 roky, forma studia – kolektivní, skupinová, individuální
  • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – individuální, skupinová, kolektivní – hudební nauka, společné muzicírování
  • Přípravné studium II. stupně – délka studia 1 rok, forma studia – individuální, skupinová, kolektivní
  • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – individuální, skupinová, kolektivní – společné muzicírování

↑ Nahoru