studium

Taneční obor podchycuje a rozvíjí pohybové nadání a tvůrčí schopnost dětí.

Tanec je prostředek, kterým se dají vyjádřit různé myšlenky, stavy, věci a lze jím neverbálně komunikovat mezi divákem či dalším tanečníkem. Soustavnou prací vede žáky k disciplíně a samostatnosti, posiluje jejich sebedůvěru. Improvizace představuje v tanci důležitou složku. Spontánní pohyby vedou žáka ke svobodnému vyjádření, podporují individualitu a kreativitu.

Taneční obor rozvíjí správné držení těla a pohybovou techniku žáka. Seznamuje se strukturou lidského těla a zákonitostmi pohybu. Podporuje žáka v představivosti, hudebnímu a prostorovému cítění, vnímání citlivosti své i druhých. Učí žáka orientovat se v různých tanečních směrech a jeho formách.

Základem výchovně vzdělávacího procesu jsou aktivní pohybové činnosti, které jsou vedené s ohledem na věk žáka, míry jeho zájmů a schopnosti. V průběhu plní úkoly a cíle stanové učebními osnovami.

Organizace výuky

Základní studium

  • Přípravné studium I. stupně – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
  • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní
  • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

↑ Nahoru