studium

Literárně dramatický obor (LDO) je nejkomplexnější ze všech oborů ZUŠ. Jeho cílem je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti člověka. Využívá všechny dostupné prostředky pohybové, slovesné, výtvarné i hudební. Rozvíjí fantazii a představivost, ale také logické myšlení, pracuje s emocionalitou rovnoměrně s racionalitou. Kultivuje osobnost dítěte po všech stránkách, pomáhá mu orientovat se v sobě i ve světě, v němž žije. Je velmi efektivním prostředkem k získávání dovedností a rozvíjení schopností důležitých pro život.

Vychovává žáky k poznání a uplatnění svých individuálních jedinečných schopností a zároveň je vede k zodpovědnosti, společenskému cítění, empatii a ke spolupráci s ostatními.

Absolventi LDO se výborně uplatňují ve všech oborech, především v těch oblastech lidské činnosti, kde je zapotřebí mít dobré komunikační schopnosti, kde jsou výhodou znalosti lidské psychiky a mezilidských vztahů, schopnost empatie a kde je potřeba umět se podívat na věci kolem sebe novým pohledem, nebýt zatěžkán stereotypy, ale otevřít mysl fantazii. Proto se absolventi LDO osvědčují, kromě uměleckých, hlavně v profesích žurnalistických, právnických, pedagogických, obchodních a v sociální a zdravotní sféře.

Organizace výuky

Základní studium

  • Přípravné studium I. stupně – délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní
  • I. stupeň – délka studia 7 let, forma studia – kolektivní, individuální
  • II. stupeň – délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní, individuální

↑ Nahoru